İHALE İLAN
OTLUKBELİ  İLÇESİ  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Otlukbeli   İlçesi Ağamçağam Köyü 2000 m2 Kilit Parke Yapımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
     İdarenin;
a)   Adresi : Otlukbeli İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Şehitler Mah. No:11 Hükümet Konağı Otlukbeli / ERZİNCAN
b)   Telefon – Fax : (446) 361 20 05 – (446) 361 21 80
c)   Elektronik posta adresi (varsa) : -----
 1. İhalenin  Konusu Malın/Yapım İşinin;
  a)   Niteliği– Türü–Miktarı : 
  Otlukbeli İlçesi Ağamçağam Köyü 2000 m2 Kilit Parke Yapımı İşi 
b)   Yapılacağı Yer         : Otlukbeli İlçesi Ağamçağam Köyü
       c)   İşe Başlama Tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı  tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak  işe  başlanılacaktır.
        d)   İşin süresi                  :  Yer tesliminden itibaren 30 (otuz)  takvim günüdür.
 1.  İhalenin; 
  a)   Yapılacağı Yer         :   Otlukbeli Kaymakamlığı Toplantı Salonu-Otlukbeli /ERZİNCAN
   
  b)   Tarihi – Saati            :  11/ 04 /2017– Salı   Günü  Saat 15:30
  c)    Dosya Teslimi          :   İhaleyi ilişkin dosyalar 11/ 04 /2017– Salı   Günü  Saat 15:30’ a kadardır.
 2. İhaleye  Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler
        3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
3.1.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
3.1.2.  Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası Belgesi
3.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
                3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
                3.1.3.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
                3.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
              3.1.3.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
                3.1.4.   28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin  1. fıkrasının  (a),(b),(c),(ç) (d),(e),(f) (g) ve (ğ)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
3.1.5.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim fiyat teklif cetveli ve  teklif mektubu ve bu mektupların istenilen kurala göre hazırlanması.
3.1.6.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.1.7. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge
        3.1.8.  İdari Şartnamede belirtilmiş teknik personel bulunduracağına dair taahhütname. 
       3.1.9. Sigorta,  Bağ kur,  ve Vergi Borcu bulunmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale üzerinde kalan  istekli tarafından İdaremize verilecektir.
       3.1.10. İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50 si oranında ihale konusu  iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 10 yıl içinde iş deneyimini gösteren belgesi verilecektir. ( 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinin (A) ALT YAPI İŞLERİNDEN, V. GURUP KARAYOLLARI İŞLERİ veya XVIII GRUP SAHA İŞLERİ OLARAK  kabul edilecektir.  Benzer  işe İnşaat Mühendisliği Diploması Denk sayılacaktır.)      
 1.  İhale dokümanlarına ait CD’si  Hükümet Konağı -Birlik Müdürlüğü  adresinde görülebilir ve  500,00 TL.  karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların  ihale dokümanları yüklü olan CD’ yi  satın almaları zorunludur.  Doküman bedeli birliğin Otlukbeli Ziraat Bankası TR040001001662250904495001  IBAN  nolu hesabına yatırılacaktır.
 2. Teklifler  11/ 04 /2017 tarihi, saat 15:30 'a kadar  Otlukbeli Kaymakamlığı Toplantı Salonuna İhale Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen verilecektir.  Posta  ile veya iadeli taahhütlü gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 4. İhale üzerinde kalan istekli ile birim fiyat cetveli şeklinde verdikleri toplam bedel üzerinden  Sözleşme İmzalanacaktır.
 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.
 7. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
 8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif fiyat esasına göre belirlenecek, tekliflerin aynı olması veya komisyonca uygun görülmemesi durumunda tekliflerin yenilenmesi istenilebilir.
 9. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 10. İlanda bulunmayan hususlarda idari şartname -teknik şartname ve ihale mevzuatı geçerlidir.
 11. Yüklenicinin hakedişi  Maliye Bakanlığından KÖYDES için gönderilecek  ödeneğin   Otlukbeli Köylere Hizmet Götürme  Birliğinin hesabına gönderildiği zaman ödenecektir.
 12. Ödenek olmadığında İdare sorumlu tutulmayacaktır.
 13. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 14. Birlik; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
İlan Olunur.     
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI